Menu

Vedtægter

Vedtægter for fodboldafdeling i Dronninglund Idrætsforening Udskriv side


§1(Navn)

Foreningens navn er Dronninglund Idrætsforenings Fodboldafdeling og har hjemsted i Dronninglund by.

   

§2(Formål)

Fodboldafdelings formål er at udbrede interesse for og kendskab til fodboldspillet, samt eventuel at deltage i turneringer af både privat og officiel art, såfremt fornøden tilslutning er tilstede. Derudover er det afdelingens formål at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne. Afdelingen kan tillige udføre cafeteriedrift.

§3(Medlemmer)

Fodboldafdelingen kan optage såvel aktive som passive medlemmer. Såfremtantallet af medlemmer opnår en sådan størrelse, at det er praktisk umuligt at gennemføre en sæson tilfredsstillende, har bestyrelsenret til at stoppe for medlemstilgang for så at oprette en venteliste.

§4(Regler for evt. eksklusion)

Fodboldafdelings medlemmer er underkastet Dronninglund Idrætsforenings hovedforenings til enhver tid gældende vedtægter for så vidt angår kontingentrestancer i andre afdelinger samt de af Dansk Idrætsforbund og Dansk Boldspil Union givne love og bestemmelser.

Overtræder et medlem disse love og foreskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til at stå som medlem, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme karantæne.

En eventuel beslutning om eksklusiontræffes af bestyrelsen under ansvar over for afdelingens generalforsamling, og det ekskluderede medlemhar ret til at møde på førstkommende afdelingsgeneralforsamling med henblik på at få taget beslutningen om eksklusion op til behandling.

§5(Økonomi og hæftelse)

Fodboldafdelingen ledes af en bestyrelse, der reræsenterer fodboldafdelingen i alle forhold.
Bestyrelsesbeslutninger og handlinger, der foretages i henhold hertil, forpligter fodboldafdelingen.
Afdelingen hæfter kun med afdelingens aktiveroverfor evt. forpligtigelser. Ingen medlemmer hæfter personligt. Ved ethvert køb og salg samt pantsætning i fast ejendom skal en sådan disposítiongodkendes på afdelingens generalforsamling ved et simpelt stemmeflertal.
Fodboldafdelingen tegnes af Formanden + 1 medlem af bestyrelsen.

§6(Valg af bestyrelse)

Bestyrelsen vælges på den ordinære Generalforsamliing.
Alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med Formand, sekretær og kasserer. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår ved almindelig stemmeflertal.
Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2 årig periode og der bør tilstræbes kontiunitet således halvdelen er på valg i ulige år og halvdelen er på valg i lige år.
På generalforsamliongen vælges ligeledes 1 revisor og 1 revisorsuppleant for en periode på 1 år.

§7(Valg af suppleanter)

Der vælges 1 suppleant på den ordinære. Suppleanten er valgt for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder under perioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen. 

§8(Bestyrelsens opgave) 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og nedsætter selv de fornødne udvalg for afdelingens drift.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 50% er tilstede. Sekretæren skal føre protokol over beslutningerne på bestyrelsesmøder og afdelingsmøder. Formanden er medlem af Dronninglund Idrætsforénings Hovedforening.

Fodboldafdelingens bestyrelse skal:

- opkræve kontingenter hos medlemmer.
- lede og fordele arbejdet mellem sig.
- planlægge en ny sæson med hensyn til træning,
- holdtilmelding,engagement af træneremv.

§9(Indvarsling til afdelingsgeneralforsamling) Afdelingsgeneralforsamlingen er den højeste myndighed i alle fodboldafdelingens anliggender.
Indvarsling til afdelingsgeneralforsamling skal bekendtgøres i den lokale presse med mindst 8 dages varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsgeneralforsamlingen, må tilstiles formanden senest 5 dage før afdelingsgeneralforsamlingen afholdes.
§10(Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling)

Fodboldafdelingen afholder afdelingsgeneralforsamling hvert år inden udgangen af marts måned, med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent for indeværende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i.h.t §6.
7. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant i.h.t §6
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
9. Eventuelt. 

§11(Afholdelse af afdelingsgeneralforsamling) Afdelingsgeneralforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

Stemmeberettiget er alle fremmødte medlemmer, der ikke står i restance med kontingent, dog skal medlemmer under 18 år under stemmeafgivelsen være repræsenteret ved forældre/værge - (max. en stemme pr. medlem). Stemmeretten kan først udøves efter 3 mdr. medlemskab.

Alle beslutninger på afdelingsgeneralforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Ved personvalg er de kandidater, der opnår flest stemmer, valgt. Er der stemmelighed mellem to eller flere kandidater, foretages der omvalg mellem disse. Det skal præciseres, at hver stemmeberettiget fremmødte ved afstemning/omvalg kun kan stemme på en af de foreslåede kandidater.

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede  medlemmer stemmer for forslaget.

Ved alle valg, hvor flere er bragt i forslag, end der skal vælges, og ved afgørelse om eksklusion, skal afstemningen ske skriftligt.

Alle medlemmer har taleret på afdelingsgeneralforsamlingen.

Der føres protokol over afdelingsgeneralforamlingen.
§12(Aflæggelse af regnskab) Fodboldafdelingens regnskabsår er 1. januar - 31. december.
Det reviderede regnskab forelægges på afdelingsgeneralforsamlingen til godkendelse.
§13(Ekstraordinær generalforsamling) Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med  opgivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling bekendtgøres i den lokale presse med mindst 8 dages varsel.
§14(Opløsning) Til fodboldafdelings opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på 3/4 af de fremmødte på to, med 14 dages mellemrum, afholdte afdelingsgeneralforsamlinger. I tilfælde af fodboldafdelingens opløsning skal respekteres de bestemmelser  som er gældende for Idrætssamvirket i kommunen.
   

 

Luk