Menu

Team Ø Håndbog

image TEAM ØSTVENDSYSSEL

Forord

Denne håndbog er et arbejdsredskab for samarbejdsklubberne og Team Ø udvalget. Det er lavet som en vejledning og hjælp til alle der måtte have brug for dette!

Håndbogen tænkes mere som en guide til de klubber der er med, hvor der løbende vil være mulighed for at tilføje de erfaringer der gøres i samarbejdet.

 

Forslag til ændringer skal sendes til den siddende formand for Team Ø, som så vil tage det med på næstkommende møde.

Samarbejdsaftalen skal skrives under hvert år i januar/februar måned, dog senest i forbindelse med standerhejsning for de deltagende hold.

Det er udvalgsformanden der er ansvarlig for at indkalde til underskrift.

 

 

 

Sidst revideret: 25/1-2015

Indholdsfortegnelse

Forord.. 1

Indholdsfortegnelse. 2

Formål med Team Ø.. 3

Team Ø samarbejdsaftale. 4

1. Aftalens omfang.4

2. Etiske regler for samarbejdsklubberne. 4

3. Trænere og ledere.4

4. Tilhørsforhold.5

5. Økonomi.5

6. Team Ø-udvalg.5

7. Spilleberettigelse.5

8. Optagelse i Team Ø-samarbejdet. 6

9. Udtræden af Team Ø-samarbejdet. 6

10. Underskrift. 7

TEAM Ø HÅNDBOG.. 8

Udendørs holdtilmelding. 8

Standerhejsning  / Sæsonafslutning. 8

Kampe. 8

Hold/spillere. 9

Træner / leder møde. 9

Trænerens opgaver. 10

Holdlederens opgaver. 11

Udenlands cup. 11

Trænere og holdledere til den nye sæson. 12

Spille- og kamptøj12

Team Ø møder, sekretær mm.. 13

Indefodbold / Kunstgræs. 13

Økonomi13

 

 

 

Formål med Team Ø

 

 

Formålet med ungdomssamarbejdet mellem Klokkerholm IF, Hjallerup IF, Asaa B og Dronninglund IF er:

 

 

- at fastholde de unge i at have sunde interesser og give dem mulighed for en aktiv fritid i en organiseret klub.

- at fastholde de unge gennem hele ungdomsforløbet, således at seniorafdelingerne har en god ”fødekæde”

- at der blandt alle spillerne er et godt kammeratskab – og at de samarbejdende klubber har et godt og tillidsfuldt samarbejde – et samarbejde der også skal være en styrke og en samlende funktion i vores lokalområde.

- at alle spillere i samarbejdet – uanset spillemæssigt niveau – har det sjovt og møder udfordringer til træning og i kamp. Vi vil have glade og tilfredse spillere.

- at alle kommer ud og spille kamp – helst en gang pr. uge i sæsonen. Team Ø samarbejdsaftale

 

1. Aftalens omfang.

Klokkerholm IF, Hjallerup IF, Asaa B og Dronninglund IF samarbejder om fælles ungdomshold hvor det pt. drejer sig om U16 / u17 og U19 drenge.

Samarbejdet omfatter såvel udendørs, som indendørs fodbold. Samarbejdet baseres på aftalerne i denne håndbog. Aftalerne revideres og underskrives hvert år af en Team Ø repræsentant fra hver af de 4 bestyrelser, samt den siddende formand for Team Ø udvalget.

2. Etiske regler for samarbejdsklubberne

De involverede samarbejdsklubber forsøger på bedste vis at samarbejde om flere andre forhold som eks. invitation til hinandens trænerkurser, træningskampe og meget andet.

Desuden er det aftalt, at der klubberne imellem ikke tages kontakt til hinandens spillere – fiskeri er således ikke tilladt og vil blive miskrediteret i et sådant samarbejde. Skulle der ske noget sådant er det vigtigt at klubbernes formænd straks reagerer herpå og tager kontakt til hinanden således eventuelle misforståelser straks kan afklares. Team Ø-udvalgets medlemmer skal straks informeres om sådanne forhold.

 

3. Trænere og ledere.

Team Ø finder trænere/ledere og det tilstræbes, at der findes lige mange fra hver moderklub. Til U16-U17 og U19 kan der findes trænerer som kan få godtgørelse efter de af ligningsrådet fastsatte takster. Der kan efter behov tilknyttes hjælpetrænerer. Der skal til hvert hold være tilknyttet en holdleder. Som optakt til ny sæson afholdes der for hvert hold forældremøde, hvor planer for sæsonen vedr. cupper, træning mv. afklares, hvis det ønskes kan Team Ø-udvalget deltage med oplæg eller orientering om samarbejdet.

 

 

 

4. Tilhørsforhold.

Som udgangspunkt trænes der primært i Hjallerup og Dronninglund, men andet kan aftales fra sæson til sæson. Kampe spilles i alle moderklubberne, fordeling aftales fra sæson til sæson.

NB: Ved tilgang af spillere udefra skal kontingent tilfalde den klub der er tættest på spillerens bopæl.

5. Økonomi.

Udgifterne deles ligeligt efter antal spillere fra hver klub mellem de 4 klubber. Der anvendes et udarbejdet regneark, der tager højde for tilskud efter Brønderslev Ordningen og flere andre forhold og, det er formændene for moderklubber der afstemmer regnskabet for hvert halvår.

Se iøvrigt særskilt afsnit om økonomi i håndbogen

Det bør tilstræbes at alle klubber har samme kontingentsats for de involverede hold. Dette afklares på møde i Team Ø-udvalget hvert år i januar måned således at alle klubber har mulighed for at tage det med på næstkommende generalforsamling.

 

6. Team Ø-udvalg.

Hver klub udpeger hvert år minimum to repræsentanter til at stå for klubbens opgaver og ”daglige rutiner” i samarbejdet. Minimum et medlem fra hver klub skal fortsætte i næste års udvalg. Hvis det skulle ske at en klub ikker ser sig istand til at finde mindst 2 medlemmer tages det op på først kommende udvalgsmøde.

På det førstkommende møde efter at den nye aftale er underskrevet vælges der en formand og en sekretær for det næste år.

 

 

7. Spilleberettigelse.

Alle spillere i Team Ø spiller for det hold alderen berettiger til. Spillere må ikke spille seniorfodbold indenfor samarbejdets moderklubber, hvis der kan tilbydes ungdomsfodbold. Såfremt U19 ikke spiller i en turneringsrunde, kan U19-spillerne optræde på et seniorhold i den klub hvor spillerlicens ligger. En U19 A spiller skal dog, hvis han optræder på senior hold, spille mindst på serie 3 eller opefter, eller på klubbens førstehold. Det skal her gøres opmærksom på at U19A rangere mellem s.3 og s.4.

Træner og holdleder skal være enige om afgørelser vedrørende dette ellers må man ikke!!

I de tilfælde hvor det vurderes at en spiller vil få mere ud af senior fodbold skal det vendes i Team Ø udvalget, de skal derefter blive enige om at sende en forespørgsel til bestyrelsen i den klub som har spilletilladelsen. Det er der efter bestyrelsen som træffer den endelige afgørelse på baggrund af Team Ø – udvalgets indstilling.

Kvartalsspillere bør ligeledes op på udvalgsmøde i de tilfælde hvor de ønsker at blive nede i en yngre årgang.

U16 / u17 spillere skal ikke bruges på senior hold.

8. Optagelse i Team Ø-samarbejdet

Optagelse i Team Ø kan kun forekomme ved ansøgning til moderklubberne. Det er derefter disse der i samarbejde tager beslutning om en eventuel optagelse. Team Ø udvalget skal tages med på råd.

For at komme i betragtning til Team Ø, skal ansøger klubben geografisk ligge inden for grænserne af den gamle Dronninglund kommune.

For at blive optaget i Team skal der betales 7500 kr. i optagelsesgebyr som deles mellem de nuværende klubber.

 

9. Udtræden af Team Ø-samarbejdet

Hvis en klub vælger ikke at underskrive samarbejdsaftalen bliver man ikke længere anset som medlem.

Der kan kun udtrædes af samarbejdet i forbindelse med underskrift af samarbejdsaftalen, man er således økonomisk bundet i aftales løbetid.

I tilfælde af at samarbejdsaftalen misligholdes kan en klub ekskluderes, dette kan kun ske ved at Team Ø-udvalget indstiller det til bestyrelserne som så tager den endelige beslutning.  

 

10. Underskrift

Aftalen underskrives af den siddende formand fra hver bestyrelse, samt Team Ø formanden.

 

Dato:_____________

 (Bestyrelsesformænd)                                   (Formand for Team Ø-udvalget)

HIF:                                                                                                

KIF:                                            

AB:_______________________

DIF:                                            

 

Aftalen underskrives i januar/februar men løber fra august til august, dette er valgt for at give bedst mulige betingelser for at planlægge den kommende sæson.                        

TEAM Ø HÅNDBOG

 

Udendørs holdtilmelding

 

 

Holdtilmelding sker i henhold til frister på DBU's hjemmeside og DGI's hjemmeside.

Samme steder vil man kunne se puljeinddeling, turneringsplaner og resultater.

Team Ø udvalget er ansvarlige for at indsamle de nødvendige informationer for at kunne tilmelde hold til den kommende sæson.

Standerhejsning  / Sæsonafslutning

 

 • En person fra hver klub sørger for at byde velkommen til den nye sæson, samt sørge for at flaget går til tops.
 • Hver klub sørger for at spillerne får en eller anden forfriskning efter standerhejsningen.
 • Der holdes standerhejsning for alle spillere på skift i de deltagende klubber.
 • Udlandsturen betragtes som afslutning på efterårsturneringen.
 • Der afholdes afslutning på forårsturneringen på skift mellem de deltagende klubber.

 

Kampe

 

Skal der flyttes kampe, er det ”kampfordeleren” i den klub, hvor kampen skulle have været spillet i, der skal kontaktes. Husk at informere dommer og cafeteria/klubhus. Er det på udebane, sørger træneren selv for at flytte kampen; dog senest 28 dage før den skal spilles.

I forbindelse med kampe på udebane planlægges der kørsel fra den by hvor holdet normalt har hjemmebane. Det er ikke op til træneren af få kørsel til at gå op med spillernes bopæl dette må forventes at være noget forældrene selv kan planlægge.

 

Hold/spillere

 

Alle ungdomsspillere tilbydes at købe klubdragt ved sæsonstart hvert år og Udvalget sørger for, der kommer dragter rundt til de forskellige klubber, således størrelsen kan bestemmes og dragten bestilles. Der ydes som udgangspunkt tilskud til disse fra moderklubberne.

Spillercertifikat på evt. nye spillere skal være i orden og ligge i den klub, hvor man betaler kontingent.

 

Træner / leder møde

 

Eventuelle punkter til træner/ledermødet til sæsonstart

 

 • Hej Team Ø fodboldspiller (infobrev)
 • Antal spillere.
 • Trænings- og turneringskampe, flytning af kampe, pulje inddeling, op- og nedrykningsregler.
 • Kampseddel
 • Kørsel udekampe, kørepenge, valgsedler (kørepenge / holdpenge)
 • Standerhejsning
 • Trænerkurser, kursus betales af moderklubberne og man kilometergodtgørelse jf. gældende satser, dog henstilles til samkørsel ved flere deltagere fra klubberne.
 • Målsætning for holdet.
 • Spillertøj/rekv/vask.
 • Nøgler.
 • Målmandstræning
 • Hvis man ikke træner på det sædvanlige tidspunkt gives der besked til det pågældende sted.
 • Trænerens opgaver, se side 10
 • Holdlederens opgaver, se side 11
 • Trænerliste,
 • Træneren må ikke selv finde sponsorer, uden det er aftalt med Udvalget.
 • Forældre kontakt/møde/dag/nyhedsbrev.
 • Lægetaske (fyldes op ved kontakt til den materialle ansvarlige)
 • Sommercup, Cup tilbud
 • Opførsel dommer/spillere.
 • Træningsstart og -slut forår/efterår
 • Team Ø merchandises prøves til møde og bestilles hurtigst muligt efter
 • Reklameuddeling, er holdene interesseret.
 • Brug udvalget, hvis der opstår problemer.

 

Trænerens opgaver

 

 • Planlægge og gennemføre inspirerende og udviklende træning, som er sjov og spændende.
 • Møde til tiden og være forberedt.
 • Deltage i relevante møder og kurser.
 • Sørge for en tryg og motiverende atmosfære såvel på, som uden for banen.
 • Løse op for problemer i samarbejde med udvalg.
 • Informere åbent og ærligt.
 • Have ansvaret for børnene fra det øjeblik de kommer til de er taget hjem fra træning.
 • Udvikle spillerne sportslig og socialt.
 • Analysere spillernes tekniske, taktiske og fysiske færdigheder og tilrettelægge træningen derefter.
 • Sørge for stof til hjemmesiden i samarbejde med holdlederen
 • Lave et socialt arrangement i løbet af sæsonen.
 • Generelt ansvarlig for det administrative vedr. holdet.

Holdlederens opgaver

 

 

 • Indsamle spilletøjet ved kamp og sørge for det kommer med den vaskeansvarlige hjem.
 • Sørge for korrekt spilledragt ved udekamp (farve).
 • Sørge for stof til hjemmesiden i samarbejde med træneren.
 • Udfylde holdkort ved kampe, som er på spillestedet
 • Indtelefonere kampresultat senest 1 time efter kampen.
 • Have ansvaret for “Lægetaske“ og have denne med til kamp.

 

Udenlands cup

 

 • Moderklubbernes U17 piger og Team Ø’s U16 / U17 drenge tilbydes hver år at komme på en cup i udlandet.
 • U19 kan tilbydes at komme med hvis det skønnes at der er plads, denne beslutning skal dog tages i forbindelse med det første infomøde.
 • Rejselederen laver information om turen til hver spiller, hvor man samtidig kan tilmelde sig turen og endvidere tilkendegive, om man vil være med til at samle penge ind til turen eller man vi betale det fulde beløb.
 • En evt. ny rejseleder taler med den foregående, om hvordan man plejer at gribe tingene an.
 • Forældrene skal naturligvis have information om turen, enten ved et nyhedsbrev eller et møde.

 

Trænere og holdledere til den nye sæson

 

 • I god tid inden sæsonstart dvs. mindst 6 måneder føreller den 1. februar, skal alle trænere og holdledere spørges om de er klar til en ny sæson og hvilket hold de kunne tænke sig at have med at gøre.
 • Udvalget har ret til at bortvise en træner/leder, der udfører dårlig adfærd.
 • Udvalget skal være enigt og retfærdige.
 • Udvalget bestemmer alene hvem de ansætter til hvad.
 • Team Ø udvalget har ansvar for dette og udpeger en person der har ansvaret

 

 

Spille- og kamptøj

 

 • Spiller tøjet skal altid være i orden, så det ser godt ud, når Team Ø holdene spiller.
 • Der gives et par målmandshandsker pr sæson til målmændene, disse må koste ca. 400 kr.
 • Lægetasker ses også efter ved dette møde.
 • Lægetasker skal være mærket med: hold og Team Ø
 • Hvis der mangler noget i lægetasken kontaktes den materiale ansvarlige i den klub hvor holdet har hjemmebane.
 • Hver leder får en træningsdragt eller anden påklædning ved sæsonstart i august. Dette gør sig kun gældende i de tilfælde hvor der er kommet nye dragter eller træner.
 • Spilletøjet skal udskiftes ca. hvert 2. eller 3. år efter behov, det aftales på det første møde i året hvor udskiftningen skal hvor det skal købes og hvilken klub der bære udgiften.
 • Alle tasker med spilletøj skal være mærket med: hold, Team Ø, sponsor, samt vaskeanvisning.

Team Ø møder, sekretær mm

 

Der holdes møde i Udvalget ca. 6 gange årligt, skiftevis i Hjallerup, Klokkerholm, Aså og Dronninglund i nævnte rækkefølge.

Der tages referat af hvert møde som videresendes til formændene i moderklubberne.

Der sendes dagsorden ud til klubbernes formand og deltagerne i Team Ø-udvalget ca. en uge før mødet.

-          Den siddende formand har ansvaret for indkaldelse til møder

-          Den siddende sekretær har ansvar for at referat sendes rundt til alle inklusiv formanden i hver af moderklubberne

 

Indefodbold / Kunstgræs

 

Der stilles indendørs tid til rådighed i Dronninglund Hallen dette er lige for tiden lørdag eftermiddag.

Hjallerup vil stille tid på kunststofbanen til rådighed som en opstart på forårssæsonen.

 

Økonomi

 

Til fordeling af Team Ø udgifterne er udarbejdet et regneark, der tager højde for klubbernes refusioner jfr. Brønderslev Ordningen og hvilke udgifter der ikke ydes tilskud til. Formændene afklarer hver ½ sæson (juli og december) hvordan udgifterne udlignes klubberne imellem.

Sponsorindtægter vedrørende holdenes spilletøj tilfalder den klub der har tegnet sponsoratet. Dog refunderes via regnearket årligt følgende til Team Ø – Rygsponsor 500 kr., Mave 800 kr., Ærme 250 kr. og buksebag 500 kr. Samarbejdsklubberne meddeler Team Ø udvalget hvilke sponsorater på spilletøjet der er tegnet sponsorat omkring. Ledige sponsorting udmeldes til alle klubbers formænd umiddelbart herefter. Der respekteres således allerede tegnede sponsorater på Team Ø spilletøjet.

Moderklubbernes yder et direkte tilskud til Team Ø klubtræningsdragter til alle spillere på 25 kr. pr. dragt(2013-niveau), som afregnes direkte uden hensyn til antal spillere fra den enkelte moderklub.

Ved anskaffelse af nyt spilletøj/spillesæt til Team Ø holdene – ca hvert 3 år deles disse udgifter mellem antallet af moderklubber og uden hensyn til antal spillere – eks. 1/4 til hver klub ved 4 moderklubber.

Indkøb af Træningsdragter til trænere/holdledere og medlemmer af Team Ø-udvalget indarbejdes løbende i regnearkene efter dato for udgiftens afholdelse og fordeles ligeledes uden hensyn til antal spillere, idet disse udgifter ikke forventes at komme i hver sæson.

Større og ikke faste udgiftsposter i Team Ø regi – eks. Træningslejr og andre ikke fast udgifter skal forinden godkendes i de enkelte moderklubber, før Team Ø-udvalget kan godkende sådanne større økonomiske dispositioner.

Der sættes 1000 kr. på fordelingsregnearket som udgift, til dækning af diverse udgifter i forbindelse med lægetaske for de klubber der har hold med hjemmebane hos dem.

Udgifterne til lederne på udlandsturen skal sættes ind i fordelingsregnearket, med ¼ af udgiften til hver klub, uanset antal spillere.

Det aftales forinden hver sæson hvilken klub der afholder årgangens udgifter for hele sæsonen(efterår/forår), således dette går på skift klubberne imellem.

                 

Luk