Menu

Børnepolitik

Dronninglund IF Fodbold

Børnepolitik

Børn i alderen 0-12 år

 

I Dronninglund IF Fodbold ønsker vi, at børn trives og færdes i et trygt miljø, hvor de kan føle sig som en del af et fællesskab. Derfor er det vigtigt for os, at vi har et fælles sæt spilleregler, som både spillere, trænere såvel som frivillige og forældre kan følge i bestræbelsen på, at skabe de bedste rammer.
Både børn og voksne forpligter sig gensidigt i den fælles opgave: at sikre et sundt trivselsmiljø, hvor børnene trygt kan dyrke deres idræt og have det sjovt.

 

I Dronninglund IF Fodbold agerer vi i overensstemmelse med DBU’s børnesyn. Det betyder i korte træk, at børnene er i centrum. Vores børnetræning tager udgangspunkt i DBU’s til enhver tid gældende anbefalinger for aldersgrupper.
Du kan læse mere om rettighederne og løfterne her: DBU's børnerettigheder (dbujylland.dk) / DBU's 10 børneløfter (dbujylland.dk)

 

Vi gør opmærksom på, at vi indhenter den lovpligtige børneattest på alle klubbens trænere lige så snart, de er tilknyttet klubben.

 

Er der spørgsmål vedrørende Dronninglund IF Fodbold børnepolitik, så tag endelig fat i medlemmer fra bestyrelsen. Oplysninger på medlemmerne findes her: https://www.diffodbold.dk/kontakt/bestyrelsen/

Ved tilfælde af overtrædelser eller mistanke om mistrivsel, skal der aldrig tøves med at tage kontakt til medlemmerne fra bestyrelsen.

 

På de efterfølgende sider er Dronninglund IF´s børnepolitik beskrevet

 

 

Børneattester:

I Dronninglund IF Fodbold overholder vi gældende lovgivning for indhentelse af børneattester. Dette betyder kort, at der indhentes børneattest på alle over 15 år, som arbejder med børn og unge under 15 år. I Dronninglund IF Fodbold indhentes attesten af klubbens formand og opbevares efter gældende GDPR-lovgivning. Nærmere regler for børneattester kan findes på:

https://www.borger.dk/politi-retsvaesen-forsvar/Politi/Boerneattester

Det foregår digitalt via e-Boks og man godkender og samtykker over for klubben og politiet via e-Boks.

Ingen kan arbejde med klubbens børn- og unge, hvis ikke klubben har modtaget en pletfri børneattest.

Foreningens trænere og ledere skal overholde Straffelovens §223 (skolelærer-paragraffen). Det betyder, at man ikke kan være kærester med et medlem under 18 år, som man samtidig er træner for.

 

Værdier og målsætning:

I Dronninglund Fodbold IF børneafdeling tilrettelægger vi vores aktiviteter ud fra værdierne:

Ansvar; Udvikling; Fællesskab og Sammenhold

og tilstræber på den måde at skabe “verdens bedste børnefodbold”.

 

Børnene skal mærke, de er en del af et forpligtende fællesskab, med et stærkt sammenhold, hvor vi løfter i flok, og hvor alle har et ansvar for at skabe et klubmiljø, hvor alle trygt kan fejle, få succes og udvikle sig!

I de efterfølgende afsnit beskriver vi hvordan, vi mener, at dette mål kan nås:

 

Grundprincip:

Som en del af børnesynet, skal børnene have det sjovt! Vi går ind for, at børnene lærer af deres fejl, og at man som træner, leder og frivillig, hjælper og guider dem mod at gøre tingene korrekt. Husk at rose spillerne når de gør noget godt, tag jer tid til at fortælle dem, at det er fedt det de laver. Omvendt skælder vi dem ikke ud når de prøver uden succes. Vi roser dem for forsøget og fortæller dem, hvordan de også kan løse opgaven.

Vi benytter os ikke af straf og belønning i træning og kampe. Når enkelte børn belønnes, risikerer vi, at dette får andre børn til at føle sig utilstrækkelige, og når vi “straffer”, skaber vi et miljø, hvor det ikke er tilladt at fejle. Hvis trænere, spillere eller forældre oplever opførsel, som ikke flugter med disse principper, skal det løses i dialog mellem spiller, forældre, træner og evt. medlem af børneudvalget. Husk, at det altid er muligt, at få sparring omkring en problematik ved klubbens børneudvalg og børneudviklingstræner.

Sprogbrug, voksne til børn, og voksne imellem.

Børn lærer af voksne, og derfor er det særligt vigtigt, at vi som voksne taler pænt. Dette gælder både voksne imellem og når vi taler med børnene. Vi ønsker, at skabe trygge rammer for træning, kampe og klubliv, og dette kan kun opnås, hvis vi taler respektfuldt og ordentligt til hinanden. Dette gælder også for forældre, som er tilskuer til træning og kampe. Dette skal pointeres på de årlige forældremøder.

Sprogbrug børn imellem.

Det er træner, leder og frivilliges ansvar at sørge for, at tonen er god mellem børnene. Opfanger man et skænderi eller et grimt sprogbrug, er de voksne ansvarlige for at få det stoppet på en god måde. Sørg for at fortælle børnene vigtigheden af et godt holdfællesskab.

 

Retningslinjer for acceptabel fysisk kontakt

Man må i Dronninglund IF Fodbold som trænere og ledere ikke bruge fysiske magt over for børn på nogen måde.

Privat kontakt mellem spillere og trænere

For at sikre klare linjer mellem børnenes og holdets stabs klubliv og privatliv anbefaler vi, at kontakten mellem trænere/frivillige og spillene holdes til aktiviteterne i klubben. Hvis man derudover har brug for kontakt til spillerne skal dette gøres efter aftale med barnets forældre. Det er ikke tilladt for trænere/frivillige og spillerne at besøge hinanden privat, med mindre det foregår med forældrenes fulde viden og accept.

 

Omklædningsrum

Både børn og voksne skal trygt kunne bruge omklædningsrummene i vores klub. Det betyder også, at der er klare regler for brugen heraf. Voksne må ikke opholde sig på to-mands hånd med spillere i klubbens omklædningsrum, ligesom det er gældende i klubbens øvrige lokaler. Spillersamtaler bør derfor finde sted i et mere offentligt rum. Taktikmøder eller lignende må gerne ske i omklædningsrummet, såfremt det er med hele holdet.

Brug af mobiltelefoner i omklædningsrummet

Børn har ret til kropslig integritet og tryghed og til at anvende omklædningsfaciliteter uden bekymringer om kameraer på mobiltelefoner eller lignende. Derfor må disse ikke anvendes under omklædning.

 

 

Retningslinjer for overnatningsforhold på f.eks. ture (min. 2 voksne til stede)

Når der i forbindelse med ture i Dronninglund IF Fodbold finder overnatning sted, vil trænerne til de forskellige hold deltage og have ansvaret for børnene. Derudover vil der altid blive opfordret til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til stede, heriblandt både kvinder og mænd. Der skal altid være voksne i umiddelbar nærhed, som er tilgængelige for, og holder opsyn med børnene. Dette gælder også, når der skal soves. Her vil forældre og trænere ligeledes være i samme sovesal, så ingen børn føler sig alene. Der er ikke forbud mod alkohol blandt trænere og frivillige, men ingen børn må opleve, at de voksne omkring holdet virker berusede.

 

Brug af sociale medier

Kommunikation mellem træner og hold i f.eks. facebookgrupper

Hver årgang opretter en facebookgruppe, hvor alt kommunikation finder sted. Disse grupper er lukkede grupper, hvorfor det kun er forældre, trænerstaben og bestyrelsesrepræsentanter, der er medlemmer. I disse grupper kan træningsplaner, kampkalender, ændring af tider mm. finde sted. Da vi har med børn at gøre, som ikke selv er på Facebook, forventer vi derfor, at informationen videregives til de børn, der er på det respektive hold.

Ansvar for den gode tone i facebookgrupper

Én af grundene til, at vi opretter facebookgrupper er for at skabe en fælles platform, hvor vi kan samle alt information omkring børnenes hold på ét sted. Dette i et håb om, at gøre det så nemt som muligt for forældre samt for vores trænere og frivillige. Alle har derfor et ansvar for den gode stemning i grupperne. Det er tilladt at have forskellige holdninger, men vi ønsker ikke, at disse grupper bliver platform for diskussioner. Vi anbefaler derfor, at man ringer til træneren / forældrene, hvis man har ris eller ros. Skulle der, mod forventning, forekomme diskussioner, som udvikler sig til enten mobning eller andet og som ikke stoppes, så er det i sidste ende træneren, som er administrator på gruppen, der har mandat til at udelukke folk fra gruppen. Udelukkelse af gruppen vil altid ske som sidste mulighed, og først efter, at man har forsøgt at løse problemstillingen  gennem dialog.

Kommunikation mellem træner og den enkelte spiller

Hvis en træner har brug for at tale med en spiller ud over den naturlige kommunikation mellem træner og spillere omkring træning og kampe, skal dette ske med forældrenes accept. Dette er for at beskytte både træner og spiller.

 

Mobning eller mistrivsel

Procedure ved henvendelser om mobning og mistrivsel

I Dronninglund IF Fodbold tager vi afstand fra mobning og mistrivsel, da vi ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben og det fællesskab, som skabes gennem fodbolden. Får vi henvendelser herom, eller er vi selv opmærksomme på, at det finder sted, er der flere scenarier, som kan komme i spil, alt afhængig af situationen.
For det første, er det vigtigt for os at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Her vil vi tage en snak og drøfte de næste skridt. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Et spillermøde kan også komme på tale. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen, og hvad barnet og forældrene ønsker. Vi tager i Dronninglund IF Fodbold sådanne situationer meget alvorligt, og vil arbejde på, at mobningen stoppes, så alle kan trives ved at komme til fodbold.

Det er Dronninglund IF Fodbolds generelle holdning, at der tages afstand til al form for mobning, racisme, diskrimination, vold og korruption. 

Er der viden om tilfælde af ovenstående, opfordre vi til at tage kontakt til et bestyrelsesmedlem eller træneren.

I bestyrelsen er det formanden Flemming Kvist, som er kontaktperson

 

Seksuelle krænkelser

Klubbens holdning

Seksuelle overgreb mod børn medfører øjeblikke bortvisning og indberetning til relevante myndigheder. Klubben indhenter derfor også ”børneattester” på alle trænere/ledere, som er i direkte kontakt med børn under 15 år.

Procedure ved mistanke eller henvendelse om seksuelle krænkelser

Henvendelser eller mistanke om seksuel krænkelse vil blive drøftet i klubbens bestyrelse samt med de involverede parter. Først og fremmest forældrene til det barn, der føler sig krænket. I Dronninglund IF Fodbold er dette en meget alvorlig ting, og det er derfor vigtigt, at vi undersøger sagerne i dybden. Vi vil i klubben derfor altid alliere os med vores klubrådgiver, samt med DIF, som har personer, der er særligt uddannet til at tage sig af denne svære opgave.

Kontakt

Hvis man har mistanke om at der foregår krænkelser i klubben skal der tages kontakt til bestyrelsesformanden.

Luk